Kategoriarkiv: Nyhed

Næring til både krop og sind

Fællesmåltiderne er en tradition for børnene og de unge i M’Balla Sukaabe.

Til daglig bor de som bekendt i værgernes forskellige familier, men en gang om måneden tilbereder kvinderne et måltid til alle på samlingsstedet. Så får de bekræftet deres tilhørsforhold til projektet, til gruppen. Og de lytter til et oplæg, som de ofte selv har valgt. Bagefter debatterer de det, de har hørt, med oplægsholderen og med hinanden. De fleste gange er oplægsholderen fra den lokale afdeling af den statslige institution Action Sociale. Mange af disse temaer går igen, så børnene præsenteres for det samme emne i forskellige situationer og forskellige aldre. Og en af de væsentlige effekter er, at de tager deres viden med i skole og diskuterer videre med deres jævnaldrende dér.

Denne månedsfortælling består i en oversættelse af de 10 referater fra 2019, som vi foreløbigt har modtaget.

1. rapport fra januar 2019

Temaet var den manglende sikkerhed.

Mandag den 27. januar 2019 var der fællesmåltid i foreningens samlingssted. Månedens emne er helt uundgåeligt, sikkerhedssituationen for landet som helhed og for Sahel i særdeleshed taget i betragtning. Hver dag registreres der dødsfald som følge af terrorangreb.

Oplægsholderen anbefaler børnene følgende:

 • Undgå at tage eller røre mistænkelige genstande, som de finder på vejen, og som de ikke kender oprindelsen af
 • Lade være med at blive længe ude om aftenen og undgå at gå tæt på lejre om aftenen
 • Undgå at nærme sig bevæbnede eller mistænkelige personer
 • At meddele de nærmeste myndigheder eller sikkerhedsstyrker enhver bevægelse og enhver person, som har en mistænkelig attitude
 • At blive hjemme, når man hører skud, og desuden undgå at gå ud for at se, hvad der foregår.

Børnene har truffet den faste beslutning at respektere oplægsholderens gode råd. Til sidst nød børnene det traditionelle måltid, før de gik hjem.

2. rapport fra februar 2019

Temaet var opfedning af dyr.

Søndag den 23. februar 2019 kl. 9 afholdes årets andet fællesmåltid i M’Balla Sukaabes samlingssted. Månedens valgte tema var opfedning af dyr. Såvel drenge som piger mødte op for at udveksle stof om månedens tema. Børnene og de unge lyttede opmærksomt og stillede derefter afklarende spørgsmål. Opfedning er en type opdræt, som består i at fede dyrene op med henblik på at sælge dem for at opnå et overskud. I almindelighed praktiseres opdræt af mænd, men i vore dage er der mange kvinder, som udøver denne aktivitet. De passer imidlertid højst tre eller fire dyr, så som får eller geder, så de kan skaffe dem foder. Denne aktivitet gør det muligt for kvindegrupper af skaffe sig en indtægt. Der er to slags opdræt: Intensivt opdræt og ekstensivt opdræt. Efter oplægget nød børnene deres traditionelle måltid.

3. rapport fra marts 2019

Temaet var opdræt.

Emnet blev taget op på børnenes forespørgsel. Den 31. marts 2019 var oplægsholderen sammen med børnene for at tale med dem om temaet, som de selv har valgt. I løbet af samtalen gjorde han rede for forskellige typer opdræt, så som:

 • Ekstensivt opdræt
 • Intensivt opdræt
 • Prestigeopdræt.

Han gjorde også rede for opdrættets betydning for Gorom-Goroms økonomi, både ved salg af dyr som ved salg af kød, mælk og huder. Efter oplægget, før de gik til spisningen, takkede børnene både sponsorerne som foreningen M’Balla Sukaabe, før de aftalte at mødes igen til et nyt tema i april.

4. rapport fra april 2019

Temaet var skolegang

Den 26. april 2019 var den dag, hvor skolegang blev drøftet med børnene. Mødet fandt sted i M’Balla Sukaabes samlingssted i Gorom-Gorom.

Set i forhold til at antallet af skoleelever er så højt blandt foreningens børn, er det et logisk valg. Skolen er et sted for indlæring. Dér opnår man en vis viden og kunnen. For at opnå dette og for at skolen udvikler sig gunstigt, er der tekster, der sætter rammen for skolens funktion. Således skal alle børn, der går i skole strengt respektere reglerne og vil ellers modtage en straf. Derudover er der andre gode former for adfærd, som alle elever skal påtage sig:

 • Han skal respektere sine lærere
 • Altid være i klassen i undervisningstiden, følge og ikke afbryde fagene
 • Lære sine daglige lektier
 • Altid følge med i fagenes forløb og passe godt på sine egne hæfter
 • Altid holde sin skoleuniform ren.

Efter udvekslingen indrømmede børnene, at de ikke havde været klar over alle reglerne i skolerne. De lovede alle at respektere dem fra nu af og også at opføre sig som mønsterelever.

Dagen sluttede med det traditionelle måltid, før børnene gik hjem.

5. rapport fra maj 2019

Temaet var samfundssind

Den 26. maj 2019 afholdtes det traditionelle fællesmåltid i M’Balla Sukaabes samlingssted. Samfundssind er en hengivenhed til samfundet, til staten, hvilket betyder, at en person har visse borgerpligter – eller den følelse, som skaber en god borger. Den rette tilknytning til hjemstedet og til fædrelandet, således at denne udfylder sin pligter, før han kræver sin ret. Det drejer sig blandt andet om:

 • Respekt for ordensmagten
 • Respekt for færdselsreglerne
 • Respekt for de forskellige regler
 • At passe godt på offentlig ejendom
 • Heller ikke ødelægge offentlig ejendom under strejker og demonstrationer
 • Etc.

Som adfærd er samfundssind værd at støtte og lære fra sig alle steder og til alle børn i Burkina Faso og i verden. På denne måde kan vi undgå visse problemer. Den, der har et godt samfundssind, er en god samfundsborger og arbejder altid for at fremme sit lands udvikling, i respekt for eksisterende regler og love, som gælder i landet, og desuden for sociale normer.

6. rapport fra juni 2019

Temaet var havebrug

Den 24. juni 2019 afholdtes det traditionelle fællesmåltid på foreningens samlingssted til fordel for børnene. Mange børn deltog i debatten, som drejede sig om havebrug. Denne aktivitet praktiseres i haverne i tørtiden, og vanding foregår med brøndvand. Dette fag har en stor økonomisk betydning for mange familier. De forskellige former for produktion er: tomater, salat, løg, kål, kartofler, gulerødder. Den største del af produktionen fortæres lokalt. Efter oplægget nød børnene det traditionelle måltid, som kvinderne i foreningen har tilberedt til dem. Og lykkelige børn gik derefter hjem til deres respektive familier.

7. rapport fra fællesmåltidet fra juli 2019

Temaet var terrorisme

Den 28. juli kl. 9.30 2019 mødtes børnene på samlingsstedet for foreningen M’Balla Sukaabe for at debattere årets syvende tema. Efter et kort resumé om de forskellige årsager til terrorisme kom debatten til at dreje sig om, hvordan man kan bekæmpe denne svøbe, som destabiliserer aktiviteter i Sahel-området såvel som generelt i Burkina Faso. Det blev bemærket, at terrorismen har sin oprindelse i samfundet, og det er helt berettiget at søge løsningerne i det samme samfund for at udrydde den. Årsagerne er blandt andre:

 • Social ulighed
 • Manglende skolegang for børn
 • Fattigdom.

Da manglende skolegang er blandt de faktorer, der fører til terrorisme, så er det ganske logisk at arbejde i de sektorer, der bremser dette onde, som fører til forældreløse børn og enker i vores region.

 • At indskrive børn i skolen og motivere dem til at gennemføre skolegangener et vigtigt skridt i kampen mod terrorisme
 • At skaffe rettidige og reelle oplysninger til sikkerhedsstyrkerne
 • Samarbejdet mellem befolkningen og forsvars- og sikkerhedsstyrker
 • Anmelde enhver mistænkelig person i området.

Dette er det, der skal gøres, for at deltage effektivt i kampen mod terrorismen. Efter dette tema opfordrede oplægsholderen børnene til at spise fællesmåltidet og derefter sige hinanden farvel.

7. rapport fra august 2019

Temaet var landbrug

Den 25. august 2019 afholdtes det ottende fællesmåltid på foreningens samlingssted. Emnet fangede især pigernes interesse, og de mødte talstærkt op, som flertallet af børnene i øvrigt gjorde.

Oplægsholderen var glad for, at så mange var kommet til mødet. Og han tiltrak opmærksomhed til landbrugets betydning for områdets økonomi, i betragtning af at der kun er tre måneders regntid ud af årets 12 måneder, og at naturressourcerne er utilstrækkelige.

I deres marker dyrker landbrugerne følgende: lille hirse, niebe-bønner og stor hirse. Kvinderne dyrker for egen regning okra og sesam. Desuden er Burkina Faso et land uden direkte adgang til havet.

Oplægsholderen forklarede børnene de forskellige metoder og teknikker, der bruges ved landbruget, og som skal praktiseres for at opnå en vellykket høst. Efter oplægget stillede børnene spørgsmål, som blev besvaret tilfredsstillende. Før måltidet takkede børnene sponsorerne og desuden foreningen M’Balla Sukaabe. Derefter lavede oplægsholderen en aftale om at mødes igen til september for at debattere et andet tema.

9. rapport fra juli 2019

Temaet var børneægteskaber

Den 30. september 2019 afholdtes et fællesmåltid på foreningen M’Balla Sukaabes samlingssted. Frem for nogen var det til gavn for foreningen M’Balla Sukaabes forældreløse og sårbare børn og unge. Oplægget var direkte og berigende, hvilket sås af børnenes entusiasme. De lagde vægt på at understrege betydningen af, at der afholdes denne type oplysningsmøder, som bibringer dem viden. Nogle af pigerne stillede spørgsmål, som virkelig kom fra hjertet, og som førte til, at de bedre forstod, hvordan de skal agere, og hvad der findes af mulige retsmidler med henblik på at undgå ægteskaber, hvor de ville være ofre i betragtning af deres alder. Tvangsægteskaber eller for tidlige ægteskaber berører en betragtelig del af de unge i al almindelighed og pigerne i særdeleshed. Årsagerne til disse ægteskaber er blandt andre:

 • Forældrenes uvidenhed
 • Visse familiers sociale og økonomiske vilkår
 • Frygten for at se sin unge datter med et barn i hjemmet uden en ægtefælle.

Konsekvenserne er lige så dramatiske som katastrofale for både den ene og den anden. Man kan nævne:

 • Afbrydelse af skolegang
 • At pigen, der som regel er mindreårig, bortvises fra familien
 • I værste tilfælde selvmord.

Da debatten var slut, kunne børnene nyde fællesmåltidet på samlingsstedet. Før man skiltes, takkede foreningen M’Balla Sukaabes bestyrelse børnene for deres deltagelse og ikke mindst deres opmærksomhed. Foreningen lovede de unge piger, at man aktivt ville bekæmpe denne type ægteskaber.

10. rapport fra oktober 2019

Temaet var samfundssind

Søndag den 27. oktober 2019 kl. 9.00 afholdtes årets 10. fællesmåltid på foreningen M’Balla Sukaabes samlingssted. Langt de fleste af børnene og de unge mødtes på samlingsstedet for at lytte til de oplysninger, de fik. I to timer lyttede de, og derefter stillede de spørgsmål for bedre at forstå temaet.

Samfundssind indebærer hengivenhed til, tilknytning til hjemstedet (nationen). Således skal borgeren for at opnå fred, udvikling og et godt forløb for hjemstedet overholde sine pligter, før han kræver sine rettigheder. Blandt disse borgerpligter kan man nævne:

 • Respekt for ordensmagten
 • Respekt for færdselsloven
 • Respekt for de forskellige regler
 • At passe godt på offentlig ejendom
 • Heller ikke ødelægge offentlig ejendom under strejker og demonstrationer.

Efter utallige spørgsmål takkede børnene foreningen M’Balla Sukaabe og deres samarbejdspartnere. Før man skiltes, nød de et måltid, som var tilberedt til dem. TC

Burkina Fasos statsbudget for 2020

Burkina Faso’s parlament har vedtaget statsbudgettet for 2020. På trods af det mildt sagt anstrengte sikkerhedsklima og en udbredt social vrede har man udvist tro på fremtiden ved at satse på en fortsat vækst i økonomien på 6%.
På indtægtssiden er der tale om en stigning på 14% til 2.233 mia. cfa, (svarende til ca.  25,5 mia. kr.) mens udgifterne vurderes til at stige 13%.
“Foruden forsvars- og sikkerhedssektoren er de vigtigste investeringer i vej- og skoleinfrastruktur såvel som i opførelsen af ​​hospitaler,” siger Lassané Kaboré, Burkina Fasos minister for økonomi, finans og udvikling.
Sikkerhedssituationen har fået ministeriet til at indarbejde en stagnation i indtægterne fra guldproduktionen. TC
Kilde: jeuneafrique.com

Donation

Tidligere formand for “Red børnene i Gorom-Gorom”, Jens Rossen, har i forbindelse med en kær slægtnings død ønsket, at man i stedet for blomster til begravelsen donerede pengene til “Red børnene i Gorom-Gorom”.

Vi takker mange gange for betænksomheden og den flotte donation.

Terrorangreb i to moskéer

Under fredagsbønnen den 11. oktober angreb flere terrorister moskéen i Salmossi, som ligger en snes kilometer nordøst for Gorom-Gorom. Adskillige medier melder, at mindst 15 personer blev dræbt. Angriberne kom ifølge vidner på et stort antal små motorcykler og var til stede i Salmossi både før og efter angrebet. Omtrent samtidigt fandt et andet angreb i en moské i landsbyen Tidiania, som ligger cirka 100 kilometer sydøst for Gorom-Gorom. Derfra meldes ikke om dræbte. Så vist det vides, er det første gang, der er bevæbnede terroraktioner mod på moskéer i det nordlige Burkina Faso, mens der tidligere har været adskillige angreb, der var rettet mod kristne kirker. Motivet er sandsynligvis at skabe frygt og dermed at øge antallet af internt fordrevne. TC.

Ny ambassadør i Ouagadougou

En aften fortalte Abdoulaye mig i telefonen, at han havde hørt i radioavisen, at en ny dansk ambassadør i denne måned har afleveret sine akkreditiver til den burkinske præsident. Det drejer sig om Steen Sonne Andersen, der vist kommer fra en stilling i Verdensbanken, hvor han har beskæftiget sig med konfliktløsning. Et interview i lefaso.net tyder da også på, at han er særdeles velforberedt til opgaven, i en tid hvor hovedspørgsmålet for de fleste burkinske politikere er sikkerhedssituationen. Den nye ambassadør ved alt om, at det kræver social fremgang at vinde over Al Qaeda i Sahelområdet.

Interview med den nye danske ambassadør

Vi har fået en ny ambassadør i Ouagadougou, Steen Sonne Andersen, og det burkinske nyhedsmedie Lefaso.net har den 24. september talt med ham. Interviewet slutter: ”Vi agter at samarbejde med flere partnere. Vi gør dette gennem CSO’er (civilsamfundsorganisationer), der er dynamiske. Vi vil arbejde med lokale CSO’er for at nå mange mennesker, ikke kun i byer, men på mange fjerntliggende steder. Vi har allerede arbejdet med CSO’er i fortiden, og jeg værdsætter deres dynamik. Vi tror på investering i udvikling og på sociale områder. I en undersøgelse, jeg deltog i, blev det sagt, at fattigdom kan have indflydelse på konflikter, og det samme kan miljøforringelse. Det handler om at skabe modstandskraft, det vil sige gennemgå lokal udvikling, beskytte miljøet og så videre… Jeg lægger vægt på betydningen af at sikre de nationale institutioner, på den nationale samhørighed. Burkina Faso har været et fredens land gennem årtier. Der er stor modstandskraft i familierne og i lokalsamfundene. Man må komme ud over denne situation med usikkerhed, og man må gøre det sammen. Jeg glæder mig over udsigten til at skulle arbejde i Burkina Faso igen i fire år og til at kunne se positive udviklingstendenser inden for sikkerhed, fred osv. Jeg holder meget af Burkina Faso og er lykkelig over at være her. Der er godt humør her.” Interview gennemført af Edouard Kamboissoa Samboé. Oversættelse og redaktion: Thyge Christensen.

Internt fordrevne

af Thyge Christensen

For et år siden har endnu kun ganske få hørt om internt fordrevne i Burkina Faso. Lejre har i årevis helt overvejende været for maliere, der var flygtet for krigen i deres hjemland. Men den 30. juni i år blev der opgjort cirka 220.000 personer, der var presset ud af deres hjemegn af terrorisme og etniske overfald, og det tal var steget med 29 % siden den 11. maj. I den samme periode steg antallet af internt fordrevne i Gorom-Gorom fra 3.000 til 6.000.

Sidst i juli udsendte jeg en appel fra Abdoulaye, som bor nogle kilometer uden for Gorom-Gorom:

Kære alle. For et lille minut siden blev jeg ringet op af Abdoulaye, som fortalte, at der er flygtet så mange fra Aribinda-området, at alle dem han kender, og også en del han ikke kender, er søgt ud til ham i Kel Egièf. Det drejer sig om de såkaldte ”interne flygtninge”, sagde han, altså de mennesker der er flygtet fra terrorister og etniske sammenstød. Han har så mange boende, at en del må være ude under træerne, selv om det har regnet meget i nat. Al indendørs plads er optaget. Action Sociale er ved at tælle folk, men der er endnu ikke talt om nogen fødevarehjælp eller andet tilsvarende. Han bad mig hilse alle vennerne, og det fortolker jeg sådan, at han har akut brug for hjælp til i det mindst at kunne byde sine ”gæster” på noget at spise. Om et par dage vil jeg sende ham et beløb og derfor spørger jeg jer, om I vil være med. I så fald bedes I sende penge til reg.nr. 3648 – konto 3648414412 – og I må gerne sende mig en besked som svar på denne mail. Og I må meget gerne sende denne mail videre til alle dem, jeg ikke i hast har tænkt på.

Allerede to dage efter kunne jeg udsende en ny besked:

Kære alle. Jeg har sidst på formiddagen sendt 9.600 kr. til Abdoulaye, og han bad mig fyldt af taknemlighed hilse alle: ”Mit hjerte er åbent, og I har trukket en stor torn ud af min fod.” Nu vil han i første omgang købe nogle fødevarer, og så får vi se, hvad der sker. Han har endnu ikke styr på antallet. Rådhuset har været derude for at tælle flygtninge, men endnu ikke givet ham et resultat, og Action Sociale har han ikke hørt fra, siden de var der i går. Jeg glæder mig over, at vi kan yde en første bistand så hurtigt, som det slet ikke er muligt for de instanser, der nødvendigvis skal overholde visse formalia osv. Siden jeg var i Aarhus for at sende pengene, er der kommet yderligere 900 kr., så jeg ved, at der bliver tale om en 2. forsendelse en af dagene. Og så er det pudsigt at tænke på, at til den første (måske for en gang skyld lidt før?) sender vi en månedsfortælling ud, hvor han citeres for følgende: ” Engang fortalte han mig om sin tidligste barndomsoplevelse: “Jeg lå en mørk aften ude i en hytte sammen med oldemor. Dengang boede vi derude, du ved, nogle kilometer herfra. Min mor var i Gorom-Gorom. Jeg har nok været fire år. Den gamle og jeg kunne høre sjakalerne liste rundt om hytten, og så sagde jeg til hende: Jeg vil ind til Gorom-Gorom, hvor mor er, så sjakalerne ikke æder mig, for det er mig, der skal tage mig af dem allesammen.

Om fredagen ringede han og fortalte, at myndighederne i Gorom-Gorom har opgjort antallet af de internt fordrevne, der er kommet til byen inden for de seneste par uger til 7.476. Nogle af disse er taget ud til ham. Det drejer sig især om folk fra landsbyen Sikiré, som ligger nær Aribinda på vejen, der fører til Gorom-Gorom. Mange af dem kender han, andre ikke.

Jeg ved ikke, hvor mange de er, eller hvad der skal ske de næste dage og uger. Men jeg kan fortælle, at jeg igen en af dagene vil sende ham et beløb på mindst 4.300 kr.

Som afslutning på denne orientering vil jeg bringe oversættelsen af en kort reportage af Boubacar Tarnagda, som jeg har fundet på Lefaso.net. Den er fra det sydlige Burkina, nær grænsen til Togo, og den fortæller sandsynligvis omtrent det samme, som en tilsvarende reportage fra Gorom-Gorom ville have gjort. Lad mig lige minde om, at Aribinda er den lille provinsby, der i april i år blev ramt af et terrorangreb og efterfølgende etniske forfølgelser, der kostede et meget stort antal landsbybeboere i området livet. Kampti kommune: 45 fordrevne fra Arbinda søger ly og hjælp Det var om eftermiddagen den 24. juli, at disse 45 fordrevne, inklusive otte mænd, tolv kvinder og 25 børn, ankom til Kamptis Action Sociale i deprimeret tilstand og psykose, fortalte os lederen af denne service, Ibrahim Dieudonne Sourabié.

Han fortsætter: ”Den ældste i gruppen fortalte mig, at deres liv er i fare i Arbinda på grund af den manglende sikkerhed, og de søger tilflugt. Derfor appellerede jeg til sikkerhedsmyndighederne og de administrative myndigheder her, og vi gik i gang med deres identifikation og verificerede det materiale, de var i stand til at tage med, før jeg midlertidigt indlogerede dem i Kampti offentlige folkeskolecenter A .”

En af de fordrevne, Boureima Bamogo, beretter: ”Bevæbnede mennesker går rundt i hjemmene De rører ikke børn, kvinder og ældre, men søger kun de unge til at slagte dem. Hvis der ikke er nogen unge på stedet, tager de tingene ud af husene og brænder dem ned. Jeg har mistet seks brødre. Om natten skjuler vi os i træerne. Jeg beder om at blive her; for intet i verden ville jeg ikke vende tilbage til Pelouta (Arbinda).” Hans ældre bror, Salam Bamogo, bekræfter: “Vi flygtede, fordi de dræber vores brødre hver dag.”

Ved ankomsten kontrollerede Kamptis sundhedsdistrikt deres helbred og gav dem myggenet. “De har brug for mad, fordi det, de bragte med sig, kan ikke slå til i mere end en uge,” sagde Ibrahim Dieudonné Sourabié. Han tilføjer, at “om få dage, hvis udstyret er tilgængeligt for os, kan vi installere det i de det modtagelsescenter og transitcentret, der allerede findes. Da disse fordrevne beder om at blive i Kampti, planlægger vi sammen med borgmesteren og sikkerhedsstyrkerne at tale med jordejerne om deres integration i samfundet.”

Kilde: Bl.a. BURKINA FASO – Situation des personnes déplacées internes (PDI).

Hilsen fra Abdoulaye 2

Abdoulaye har indtalt besked på min telefonsvarer og fortalt, at han nu har optalt de familier, der er søgt ud til ham. Der er tale om 100 familier i alt, og kommunen har fortalt ham, at de vil åbne en mini-klinik med en sygeplejerske ude hos ham. Der er ikke tale om, at de er søgt til landsbyen Kel-Egièf i al almindelighed, men ud til ham, hvor han bor. Mange af dem kendte han i forvejen, mens andre åbenbart er fulgt med. Der kommer nye hver dag.

Bortset fra det har vi så fået at vide fra kvinderne i M’Balla Sukaabe, at kommunen har indkaldt alle foreninger til møde om, hvordan de kan hjælpe. Alle åbne pladser i byen samt skolerne er optaget af internt fordrevne.

Indsamlingen til reg.nr. 3648 – konto: 3648414412 fortsætter. Efter aftale med Abdoulaye sender jeg først den næste sum, når han melder, at han har brugt de første penge. I første omgang prøver han vist at bespise dem alle. Bidrag til MobilePay 29 72 04 58 tælles også med med glæde og taknemlighed.

Kh. Thyge.

Hilsen fra Abdoulaye

Kære alle.

Jeg er blevet ringet op af Abdoulaye, som fortalte, at der er flygtet så mange fra Aribinda-området, at alle dem han kender, og også en del han ikke kender, er søgt ud til ham i Kel Egièf. Det drejer sig om såkaldte ”interne flygtninge”, sagde han, altså de mennesker der er flygtet fra terrorister og etniske overfald. Han har så mange boende, at en del må være ude under træerne, selv om det har regnet meget i nat. Al indendørs plads er optaget. Den lokale afd. af statsorganisationen Action Sociale er ved at tælle folk, men der er endnu ikke talt om nogen fødevarehjælp eller andet tilsvarende.

Han bad mig hilse alle vennerne, og det fortolker jeg sådan, at han har akut brug for hjælp til i det mindst at kunne byde sine ”gæster” på noget at spise. I morgen torsdag vil jeg sende ham et første beløb og derfor spørger jeg jer, om I vil være med. I så fald bedes I sende penge til reg.nr. 3648  – konto 3648414412 – og I må gerne sende mig en besked på thygechristensen@tdcadsl.dk. Og I må meget gerne sende denne opfordring videre til alle dem, jeg ikke i hast har tænkt på. Jeg regner med, at der bliver et nyt beløb om to-tre dage.

Kh. Thyge

Generalforsamling 2019

I lørdags holdt foreningen en velbesøgt generalforsamling. Inden selve mødet hørte vi Ole Dahl Rasmussens veloplagte foredrag om årene i Burkina Faso. Peter Lyngmose tog disse flotte billeder.